فراخوانی ...
گروه : خبر
آغاز ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۶ خردادماه/فرصت یک ماهه برای اعلام درخواست ها

آغاز ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۶ خردادماه/فرصت یک ماهه برای اعلام درخواست هامعاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: زمان برای ثبت درخواست نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه برای نیمسال اول از ۱۶ خرداد ماه تا ۱۶ تیرماه و برای نیمسال دوم از ۱۵ آذرماه آغاز و تا ۱۵ دی ماه ادامه دارد.

به گزارش دانشگاه نیوز ایروان مسعودی اصل با اعلام این خبر افزود: به منظور تفویض اختیار به واحدها و هیات امنای استانی و در جهت تمرکز زدایی و رفاه حال دانشجویان ، دستور العمل اجرایی مربوط به آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان که در تاریخ 14/11/91 به تصویب رسیده بود، تنظیم و به کلیه واحدها، مراکز آموزشی و آموزشکده های فنی و حرفه ای سما در سراسر کشور ابلاغ شد.

وی با اشاره به اینکه درخواست نقل و انتقال دانشجویان از شانزدهم خرداد ماه هر سال تا شانزدهم تیرماه جهت نیمسال اول و از پانزدهم آذرماه تا پانزدهم دی ماه جهت نیمسال دوم هر سال تحصیلی از طریق واحدها و مراکز آموزشی مبدا قابل دریافت است، گفت: بررسی و اقدام در مورد درخواست ها تا قبل از اتمام آخرین آخرین مهلت ثبت نام آموزشی در واحد مقصد امکان پذیر است.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه گفت: در کلیه واحدها و مراکز آموزشی و آموزشکده های فنی و حرفه ای سماء می بایست کمیته ای متشکل از رئیس واحد یا رئیس مرکز، معاون دانشجویی، معاون آموزشی، مدیر دانشجویی و کارشناس دانشجویی (نقل و انتقال) تشکیل شود و براساس ضوابط آئین نامه نقل و انتقالات دانشگاه درخواستهای دانشجویان را به همراه مدارک مثبته و مستدل مورد بررسی قرار دهند و تصمیم نهایی هر واحد یا مرکز، توسط کمیته مذکور صادر شود و تقاضای نقل و انتقال دانشجویان می بایست در زمان مقرر مطابق بند الف-1 این دستورالعمل به معاونت دانشجویی واحد مبدأ تحویل گردد.

               *جزییات دستورالعمل اجرایی آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان*

نحوه بررسی درخواست و اسناد و مدارک مثبته دانشجویان :

1- تکمیل فرم شماره یک توسط دانشجوی متقاضی و تحویل آن به معاونت دانشجویی واحد یا مرکز آموزشی مبدأ در موعد مقرر به همراه مدارک مثبته لازم به شرح پیوست  این دستورالعمل.

2- بررسی درخواست متقاضی توسط واحد مبدأ برابر اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد آئین نامه نقل و انتقالات دانشگاه.

3-در صورت موافقت با تقاضای دانشجو در واحد مبدأ، واحد مبدأ موظف است نسبت به اخذ نظر (موافقت یا مخالفت) مراجع ذیربط (حسب مورد: دبیر هیأت امنای استان واحد مبدأ، واحد مقصد، دبیر هیأت امنای واحد مقصد) اقدام نماید.

4-درصورت موافقت همه مراجع ذیربط:

1-4- برای ترم اولی ها (در بدو ورود) واحد مبدأ نسبت به  ثبت نام دانشجو در واحد مبدأ اقدام نموده و مدارک لازم  و لیست دروس را جهت میهمانی دانشجو در واحد مقصد، به واحد مقصد ارسال نماید.

2-4- برای ترم دوم به بعد درصورت موافقت با میهمانی (یا ادامه میهمانی)، واحد مبدأ مدارک لازم و لیست دروس را جهت میهمانی (یا ادامه میهمانی) دانشجو در واحد مقصد، به واحد مقصد ارسال نماید.

3-4-برای  مواردی که براساس ضوابط آیین نامه دانشجو حائز شرایط انتقال می‌گردد واحد مبدأ موظف است پرونده و کلیه مدارک لازم را به واحد مقصد ارسال نماید. بدیهی است ارسال لیست دروس(فرم شماره 2) و پرونده تحصیلی دانشجوی انتقالی از وظایف حوزه معاونت آموزشی واحد یا مرکز دانشگاهی مبدأ می باشد و در صورت عدم ارسال، واحد مقصد موظف است مراتب را ازطریق واحد یا مرکز دانشگاهی مبدأ پیگیری نماید.

4-4- واحد دانشگاهی مقصد موظف است پس از دریافت پرونده دانشجو (مدارک مثبته نقل و انتقال و پرونده آموزشی) ضمن بررسی و مطابقت دقیق مدارک ومستندات ارسالی توسط واحد مبدأ با ماده آیین نامه ای ثبت شده درسایت نقل و انتقالات درصورت عدم احراز شرایط و هرگونه مغایرت با آیین نامه نقل وانتقالات سریعاً مراتب را ضمن عودت پرونده دانشجو به واحد دانشگاهی مبدأ اعلام کند. در صورت احراز شرایط و مطابقت مدارک و مستندات ضمن ثبت اعلام وصول در سایت پرونده دانشجو به حوزه معاونت آموزشی واحد تحویل نمایند. بدیهی است پاسخگوی عواقب هرگونه مغایرت ، عدم احراز شرایط آیین نامه، عدم رعایت ضوابط آموزشی مجوز نقل و انتقال صادره  با مدارک و مستندات ارائه شده دانشجویان به عهده معاونت‌های دانشجویی واحد یا مرکز دانشگاهی مبدأ و مقصد می باشد.

بررسی درخواست دانشجویان بیمار و معلولین به شرح ذیل می باشد :

-  پس از تشکیل پرونده، دانشجوی متقاضی نقل و انتقال توسط پزشک معتمد واحد مبدأ مورد معاینه قرار گرفته و در صورت تأیید بیماری و عدم ارائه امکانات درمانی در شهر محل تحصیل، پرونده پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی یا مراکز درمانی وابسته ارسال و در صورت تأیید مراتب، نظریه کمیسیون پس از ثبت در سایت انتقالات توسط واحد مبدأ انجام پذیر است و چنانچه واحد مقصد دانشجوی متقاضی نقل و انتقال، هر یک از واحدهای استانهای تهران و البرز باشد می بایست پرونده دانشجو پس از تایید پزشک معتمد واحد مبداء و دانشگاه علوم پزشکی یا مراکز درمانی وابسته جهت بررسی به حوزه معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه ارسال گردد.

-  پس از دریافت پرونده دانشجو، کمیسیون پزشکی سازمان مرکزی دانشگاه با توجه به زمانبندی کمیته های تخصصی پزشکی تقاضای دانشجویان را به همراه مدارک بررسی نموده و در صورت لزوم جهت معاینه بالینی و اعلام نظر نهایی از دانشجویان دعوت به عمل می آورند. بدیهی است آرای کمیسیون پزشکی سازمان مرکزی باید به تصویب کمیسیون موارد خاص دانشجویی و تائید ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی برسد.

 نظام وظیفه :

- واحد مبدأ موظف است معافیت تحصیلی اخذ شده دانشجویان مشمولی که انتقال یا مهمانی دائم آنان بدون تغییر رشته یا گرایش یا مقطع صورت گرفته است را به همراه سوابق تحصیلی آنان به واحد مقصد ارسال نماید. واحد مقصد بایستی پس از وصول مدارک از واحد مبدأ با اشاره به شماره معافیت تحصیلی دانشجو مراتب انتقال مشمول را به اداره وظیفه عمومی محل اعلام نماید. در مورد دانشجویانی که انتقال آنان با تغییر رشته یا گرایش انجام گرفته است نیز به همین نحو اقدام گردد.

نکـات قـابل توجه :

1- نقل وانتقال دانشجویان در صورت احراز شرایط خاص آئین نامه (ماده 2،3،4 ) و نداشتن منع ادامه تحصیل ازطریق واحدها و مراکز دانشگاهی مبدأ و مقصد لازم‌الاجرا می باشد. بدیهی است درصورت عدم اجرای موارد فوق‌الذکر توسط واحدها و مراکز دانشگاهی ضمن  بررسی و گزارش عملکرد حوزه معاونت دانشجویی واحد یا مرکز دانشگاهی خاطی، شورای مرکزی موارد خاص دانشجویی سازمان مرکزی رأساً نسبت به صدور مجوزلازم اقدام خواهد نمود.

2- انتقال و میهمانی دائم دانشجویان درصورت احراز شرایط مندرج  در آیین نامه و دائر بودن رشته ، گرایش و مقطع  تحصیلی در واحد مقصد و نداشتن منع آموزشی امکان پذیر است .

3- دانشجوی میهمان می باید با رعایت دقیق ضوابط و دستورالعمل‌های آموزشی ضمن هماهنگی با آموزش واحد یا مرکز دانشگاهی مبدأ و مقصد انتخاب واحد نماید. بدیهی است مسئولیت هرگونه مشکل آموزشی (عدم تطبیق دروس، عدم ارائه دروس و...) پس از اتمام میهمانی به عهده واحدهای دانشگاهی مبدأ، مقصد و شخص دانشجو خواهد بود.

4-  انتقال دائم دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آئین نامه فقط یکبار امکان پذیر است.

5-  انتقال دائم دانشجویان در تمامی موارد آئین نامه در نیمسال آخر تحصیلی ممنوع است.

6- هرگونه نقل وانتقال دانشجویان واحدهای الکترونیکی ممنوع می باشد.

7- نقل وانتقال دانشجویانی که بدون آزمون پذیرش شده اند ممنوع می باشد.  بدیهی است نقل وانتقال دانشجویان ممتاز و قهرمانان ورزشی بدون آزمون برابر ضوابط مربوطه و در صورت احراز شرایط آیین نامه امکان پذیر است.

8- میهمانی دانشجویان واحدهای بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی درصورت موافقت واحد مبدأ ومقصد (به استثنای استانهای تهران والبرز) و تصویب شورای موارد خاص دانشجویی سازمان مرکزی امکان پذیر است.

9- دانشجوی میهمان می باید شهریه ثابت خود را به واحد مبدأ و شهریه متغیر را به واحد مقصد پرداخت نماید.

10- واحدها ومراکز دانشگاهی مقصد می باید پس از پایان هر نیمسال میهمانی لیست نمرات دانشجویان میهمان را در اسرع وقت جهت درج در سوابق و پرونده آموزشی آنان به واحد مبدأ ارسال نمایند.  بدیهی است اینگونه دانشجویان می‌باید در هر نیمسال میهمان ضمن اخذ لیست دروس(فرم شماره 2) از واحد مبدأ جهت ثبت نام به واحد مقصد مراجعه نمایند.

11-  درخواست نقل وانتقال دانشجویان مطابق ضوابط هیأت علمی دانشگاه، خانواده محترم شاهد و ایثارگر و بیماران خاص و معلولین که تحت پوشش بهزیستی و انجمن بیماریهای خاص می باشند، در صورت داشتن شرایط مندرج در آئین نامه از بدو قبولی پس از ثبت نام در واحد مبداٌ امکان پذیر است.

12-  درخواست نقل وانتقال دانشجویان مطابق موارد همطرازی، ازدواج ، فوت، متارکه، سرپرستی، چند دانشجویی پس از گذشت یک نیمسال از قبولی در صورت داشتن شرایط مندرج در آئین نامه  امکان پذیر است.

13- درخواست انتقال دانشجویانی که طبق بخشنامه 31000/42 مورخ 9/2/91 پس از بررسی و احراز شرایط ماده واحده  به مدت دو نیمسال میهمان بوده اند در صورت کسب معدل کل بالاتر از هفده از بیست، در مدت دو نیمسال میهمان متوالی با موافقت و رضایت واحدهای مبدأ و مقصد از عملکرد علمی و فرهنگی دانشجو  و دایر بودن رشته، گرایش و مقطع در واحد مقصد بلامانع می باشد.

14- برابر اصل نمودن مدارک مثبته مربوط به هر یک از موارد آئین نامه بایستی توسط واحد دانشگاهی مربوطه با امضای معرفی شده ممهور به مهر واحد صورت پذیرد. بدیهی است واحدها و مراکز دانشگاهی مبدأ می بایست تصویر برابر اصل شده مدارک مثبته دانشجویان را جهت نظارت ناظران سازمان مرکزی نگهداری نمایند.

رؤسـا ، معاونین دانشجویی و معاونین آموزشی- دانشجویی واحدها و مراکز دانشگاهی، مسئول اجرای دقیق این دستورالعمل می باشند و  نظارت بر عملکرد آنان به عهده دبیر هیأت امنای  استان و ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای آن در واحدها به عهده معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

جهت رفاه حال دانشجویان و متقاضیان نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ، جزییات  آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان مصوبه 14/11/91  در اینـجـــــــــا قابل مشاهده است. 


منبع: آنا


خبر | چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 ساعت 13:13

تازه ها
حدیثی تکان‌دهنده برای صاحبخانه‌ها
گیاه ضد سرماخوردگی
حیوانات عجیبی که پوست شیشه‌ای دارند! +تصاویر
نشانه‌های جسمانی ابتلا به افسردگی
ایران خودرو و پژو خودروی جدید می سازند (+جزئیات و زمان عرضه)
خبری بد برای افرادی که نزدیک بزرگراه زندگی می کنند
داروهایی با اثر منفی بر میل جنسی!
لطفا از گفتن این کلمات به همسرتان به شدت پرهیز کنید
فلفل تند قرمز موجب افزایش طول عمر می شود
آنچه از عروسی فرزندان رهبر انقلاب نمی‌دانید + فیلم
معجزه سرکه سیب برای موی سر
پرمصرف ترین کلمات رمز اینترنتی ۲۰۱۶/ ۱۰ رمزی که سریع هک می شوند
خوردن این معجون به صورت ناشتا باعث لاغری می شود
افزایش مستمری بیمه اجتماعی ازدی ماه/معوقات ۹ماه اخیرپرداخت می‌شود
صدای تیراندازی ممتد در آسمان تهران
اخطار؛ این میوه‌ها را با هم نخورید!
معلم زن هوس ران به دام قانون افتاد +تصاویر
توضیح معاون قوه قضاییه درباره ابهامات مطرح شده پیرامون درگذشت هاشمی‌رفسنجانی
با این مواد غذایی به جنگ استرس بروید
رونمایی از دنای جدید و 207 صندوق دار+عکس/ زمان ورود به بازار
پربیننده ها
بهترین روش برای سوزاندن چربی پهلوها و شکم!!
شماره تلفن های واحد و مراکز دانشگاه پیام نور
آغاز توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد آزاد از امروز
پاسخ به سوالات متداول دانشجویان جدید الورود و آشنایی با برخی از ضوابط دانشگاه پیام نور
10 ماده معجزه گر در لاغری
آدرس و رایانامه مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور
نحوه محاسبه نمره امتحان در دانشگاه پیام نور
در سراسر کشور؛ واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی و کاردانی بدون کنکور دانشجو می پذیرند
پاسخ به سوالات متداول دانشجویان جدید الورود
مراحل لازم جهت انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور
  • نظر دهی
مرتبط