فراخوانی ...
گروه : خبر
رییس موسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان:

بیش از 56هزار دانشجو در 73موسسه آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند.

رییس موسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان:
بیش از 56هزار دانشجو در 73موسسه آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند.با گذشت ۱۱ سال از نظام جدید؛ در کنار دیگر دستاوردها،‌ عرصه تحصیلات عالی کشور نیز با کمیت چشم گیری روبرو بوده و ایجاد موسسات خصوصی متعدد از جمله ی این گامها به حساب می آمده است. اما نکته قابل توجه این است که این موسسات تا چه حد بر اساس معیارات پیش بینی شده وزارت تحصیلات عالی پیش رفته اند و نظارت این نهاد نیز به چه شکل و اساسی بوده است .

با گذشت ۱۱ سال از نظام جدیددرافغانستان؛ در کنار دیگر دستاوردها،‌ عرصه تحصیلات عالی کشور نیز با کمیت چشم گیری روبرو بوده و ایجاد موسسات خصوصی متعدد از جمله ی این گامها به حساب می آمده است.
اما نکته قابل توجه این است که این موسسات تا چه حد بر اساس معیارات پیش بینی شده وزارت تحصیلات عالی پیش رفته اند و نظارت این نهاد نیز به چه شکل و اساسی بوده است .
جهت آگاه شدن از این امر و هم چنین معیار ارتقاء برخی از موسسات تحصیلات عالی خصوصی به دانشگاه، خبرگزاری جمهور،مصاحبه ای با آقای مسعود ترشت وال ،رییس موسسات عالی خصوصی افغانستان، انجام داده که ان را بدون هیچ تغییری  خدمت خوانندگان محترم ارائه میشود.
در گام نخست اگر در رابطه با تعداد موسسات تحصیلات عالی خصوصی و هم چنین تعداد محصلین در این موسسات آماری را ارایه کنید.
ــ در قدم اول باید در مورد فلسفه وجودی موسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان بعد از سال ۲۰۰۱ ــ که کشور وارد یک مرحله جدید شد ــ صحبتی داشته باشیم. زیرا بنا به دلایلی، فرصت بهتری مساعد گردید تا نسبت به گذشته، این موسسات ایجاد گردند و نیز بحث کلی این است که حضور و مشارکت بخش خصوصی در امر آموزش و تولید علم یک حرکت پذیرفته و قابل قبول بوده که بازگشت ناپذیرمی باشد. هر کشوری که خواهان توسعه و رشد درعرصه های مختلف می باشد باید به کاروان استقبال از مشارکت بخش خصوصی در امر آموزش بپیوندد.
باید گفت که بعد از سال ۲۰۰۱ افغانستان نیازمند توسعه و انکشاف بوده که بعد از این سال درخواست متقاضیان جهت ورود به دانشگاه بسیار زیاد شده و دانشگاه های دولتی نیز توانایی پاسخگویی را نداشت؛ افزون براین درآمد خانواده ها بهبود یافته و ظرفیت جدیدی از جوانان که از خارج کشور آمده بودند و از همه مهمتر اینکه در قانون اساسی افغانستان در ماده ۴۶ تصریح شده بود که باید از ایجاد دانشگاه های خصوصی استقبال کرد و همین دلایل باعث شد تا دانشگاه های زیادی طی سال های گذشته ایجاد شوند.
نه تنها قانون اساسی کشور این اجازه را داده،‌ بلکه ما یک مقرره دیگری زیر نام “مقرره موسسات تحصیلات عالی خصوصی” داریم که در سال ۱۳۸۶ از کابینه پاس و به توشیح ریاست جمهوری رسید. فعلا به تعداد ۷۳ موسسه تحصیلات عالی خصوصی در کشور ایجاد شده که بیش از ۵۶ هزار دانشجو به شمول دختران و پسران در آن ها به تحصیلات شان ادامه می دهند وهم چنین بیش از ۴ هزار استاد در این موسسات تدریس می کنند.‌ باوجودی که چالش های زیادی فراراه این موسسات وجود دارد؛ اما یک بار سنگینی را از دوش وزارت تحصیلات عالی برداشته اند.
مهمترین فاکتور برای ارایه مجوز فعالیت به این موسسات چه می باشد ؟
ــ مقرره موسسات تحصیلات عالی خصوصی به عنوان سند مهمی است که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده و ما نیز پیشنهاد تعدیل این مقرره را داشته ایم که امیدواریم برای بهبود خدمات، این مقرره تعدیل یابد .
برای ارایه مجور فعالیت به موسسات در بخش شرایط علمی استادان، اساسی ترین رکن می باشد که باید تحصیلاتشان در سطح ماستری بوده و نمرات این استادان نیز در کدر قرار داشته باشد. یعنی حد اوسط نمراتشان کمتر از ۷۵ درصد نباشد. اما این موضوع ما را در نقاط دور دست کشور با مشکل مواجه ساخته و به همین دلیل خواهان طرح یک مکانیزم جدید می باشیم که باید از ظرفیت های لیسانس استفاده شود.
هم چنین کسانی باید در این موسسات جذب شوند که از صنف دوازدهم فارغ شده و اسناد آنها نیز ازصحت کامل برخوردار باشند و هم چنین در شرایط اداری ؛ این موسسات باید یک مکان مناسب از لحاظ زیربنایی داشته باشند و تعمیر این موسسات باید به نام موسسه باشد. همچنین این تعمیرات جهت آموزش و ارایه تحصیلات عالی اعمار شده و تمامی تجهیزات مانند پارکینگ ، حتی سرویس های بهداشتی مناسب را باید داشته باشند .
باید گفت که برای هر رشته تمهیداتی پیش بینی شده است. مثلا برای رشته طب موجودیت شفاخانه یک امر حتمی می باشد؛ زیرا بعد از مدتی محصل نیاز به انجام فعالیت های عملی دارد که جزو اولویت ها بوده و هم چنین برای رشته های علوم انسانی و انجنیری نیاز به لابراتوارها و محاکم تمثیلی می باشد که باید این تجهیزات مهیا گردند .
برای ارایه مجوز، موسسه خصوصی در گام نخست یک درخواستی می دهد که بعد از آن میان این ریاست و مسئولین آن موسسه، تفاهم نامه ای به امضا می رسد و بعد از آن کارهای اداری آغاز می گردد.
اما باید ذکر کرد که موسسه در قدم نخست وظیفه فراهم آوری تسهیلات و تجهیزات آموزشی را دارد و بعد از آن مکلفیت تشکیلاتی و بودجه ای را به عهده خواهد داشت. موسسه باید ساختار تشکیلاتی به همراه منابع تمویل خویش را برای وزارت تصریح بسازد و هم چنین بعد از آن مکلفیت گزارش دهی دارد. موسسه باید از هر اتفاقی که در آنجا روی می دهد، وزارت را در جریان بگذارد و بعد ازاین مکلفیتها؛‌ موسسه وظیفه مالیاتی دارد که باید بر اساس قانون مالیات، مالیات خویش را بپردازد.
در این جا وزارت تحصیلات عالی و به خصوص این ریاست، دو وظیفه اساسی دارد؛ نقش حمایتی که در مقرره صراحت دارد که تمامی شخصیت های حقوقی و حکمی می توانند اقدام به ایجاد موسسه نمایند و ما از ایجاد این موسسات استقبال می کنیم. اما باید بعضی محدودیت ها نیز وضع گردد؛ یعنی اینکه نصاب درسی این موسسات باید مبتنی بر نیازهای مردم افغانستان باشد ــ‌ در کناراین نقش ؛‌ ما نقشی نظارتی نیز داریم.
با توجه به اینکه شما نقش نظارتی دارید ؛ نحوه یا سیستم نظارتی شما از کارکرد و کیفیت آموزشی این موسسات چگونه است ؟
وزارت تحصیلات عالی و این ریاست از کارکرد این موسسات نظارت به عمل می آورد. اخیرا ما یک نظارتی داشتیم و در روشنایی فرمان شماره ۴۵ رییس جمهورکرزی؛ موسسات مورد ارزیابی قرار گرفتند و در این میان موسساتی که خوب عمل کرده بودند قابل تقدیر و امتیازدهی قرار می گیرند و به دانشگاه ارتقاء پیدا می کنند و هم چنین برای این موسسات بسترسازی می شود تا برنامه فوق لیسانس و دیگرامتیازات برایشان فراهم گردد. موسساتی هم که خوب عمل نکرده اند؛ مورد مویدات تأدیبی قرار می گیرند که این از صلاحیت های وزارت بوده که در گام نخست توصیه و بعد ازآن اخطار دهد که اگر اصلاح نشوند،‌ سلب اعتماد اکادمیک خواهند شد. در ارزیابی اخیر ما ۴ معیار وجود داشت : – موسساتی که عالی عمل کرده بودند و نمره ۵ را می گرفتند؛‌ – موسساتی که خوب عمل کرده بودند و نمره ۴ را می گرفتند؛‌- موسساتی که عمل کردشان قناعت بخش بوده و نمره ۳ را می گرفتند و موسساتی که ضعیف عمل کرده بودند و نمره ۲ را می گرفتند .
باید گفت که از ۶۵ موسسه ای مورد ارزیابی قرار گرفته ؛ هیچ موسسه ای در سطح عالی نبوده،‌ یعنی عمل کردشان عالی نبوده و ۱۴ موسسه در سطح خوب و ۱۴ موسسه دیگر در سطح ضعیف بوده و مابقی این تعداد نیز عمل کردشان قناعت بخش بوده است .
باید گفت که ۱۴ موسسه ای که عمل کردشان ضعیف بوده؛ پیشنهاد شده تا این موسسات مسدود شوند که این موضوع مورد بررسی بیشتری قرار خواهد گرفت.
چه تعداد از این موسسات تا به حال لغو شده اند و دلایل عمده لغو آنها چه بوده است ؟
فعالیت برخی از موسسات غیرقانونی بوه که آنها مسدود شده اند؛ مانند موسسه ای به نام “خاوران” و هم چنین بعضی از دانشکده ها مانند دانشکده حقوق موسسه “میوند” غیرقانونی بودند که مسدود شده اند. هم چنین موسساتی بوده اند که جریمه شده اند و باید گفت که هیچ موسسه ای از نظارت ما باقی نمانده است و ارزیابی اخیر ما نیز یک ارزیابی معیاری و قانونمند بوده که مطابق یک سند مهم (فرمان رییس جمهور ) صورت گرفته است .
هم چنین این ارزیابی در گام نخست یک ارزیابی عملی بود که استادان را مورد سنجش قرار داده است؛‌ سوابق تحصیلی و سوابق تدریسی شان مورد ارزیابی قرار گرفته و هم چنین نظرات دانشجویان گرفته شده است. یک بحث دیگر نصاب های درسی مختلف بوده که هر موسسه ای که نصاب درسی مختلفی داشت؛ این نیز یک چالش بود که نتیجه بر آن شد که نصاب درسی باید مبتنی بر نیازمندی مردم باشد. به عنوان مثال؛ داوطلبین رشته حقوق بسیار بودند؛‌ اما به آن سطح حقوق دان در کشوروجود ندارد.
هم چنین شرایط اداری مورد ارزیابی قرار گرفت که همان تعمیر موسسه و تجهیزات بوده که تمامی این مسایل مورد بررسی قرار گرفته است.
یک بحث عمده دیگر ؛ بحث فیس در موسسات خصوصی می باشد که این موضوع در هر موسسه متفاوت است؛ ما به یک جمع بندی رسیدیم که باید این فیس تعیین شود؛ بحث فیس در ماده ۱۶ مقرره مذکور آمده است .
معیار تعیین فیس در هر موسسه چگونه است ؟ زیرا میزان فیس در هر موسسه متفاوت می باشد ؟
وزارت تحصیلات عالی چند کار را در این بخش انجام داده است؛‌ ما از موسسات خصوصی دیدن کردیم و نظریات دانشجویان را در این رابطه جمع آوری نمودیم؛ ما ارزیابی کردیم که از دانشجویی که ۳۰ هزار افغانی گرفته می شود، چه خدماتی ارایه می گردد؛‌ ما بحث مالیات و سود را لحاظ کردیم؛ بحث اقتصاد بازار را لحاظ کرده و‌ رشته های درسی را دسته بندی کردیم ؛‌ ارزیابی کردیم که از دانجشویی که در رشته طب می باشد و یک صد هزار افغانی گرفته می شود؛ برای وی چه خدماتی ارایه می گردد و هم چنین به دانشجوی طبی که ۳۵ هزار افغانی می پردازد چه خدماتی ارایه می گردد .
ما یک جلسه  داشتیم و فیصله بر آن شد که طرح آماده شده که در آن فیس ها تعیین شده؛‌ با رسانه ها، جامعه مدنی و کارشناسان مسایل اقتصادی و نمایندگان مجلسین شریک ساخته شود.
ما این را تعیین کرده ایم که هیچ موسسه ای حق ندارد که در ایام رخصتی ؛ پولی از دانشجو اخذ نماید و هم چنین موسسه نباید پول های حاشیه ای از دانشجو بگیرد.
قابل ذکر است که هدف والای وزارت تحصیلات عالی دست یافتن به تحصیلات عالی معیاری و با کیفیت می باشد. ما متعهد به این هستیم که بخش خصوصی از بخش دولتی سبقت بگیرد و سیستمی در این نظام ایجاد شود که این سیستم پویا و فعال باشد؛‌ ما فعالیت هایی داشتیم که این باور به مردم داده شود که هیچ میان تحصیلات عالی خصوصی و دولتی وجود ندارد.
ما تلاش کردیم که در کنار این باور؛‌ دانشجویان در موسسات خصوصی می توانند بعد از فراغت در کدرعلمی دانشگاه های دولتی بوده و هم چنین این دانشجویان می توانند در بورس های رقابتی اشتراک نمایند و هم چنین درصدد هستیم تا امتحان کانکور موسسات خصوصی به همراه دانشگاه های دولتی برگزار شود تا این مبنا نباشد، کسانی که در امتحان کانکور بی نتیجه می مانند به موسسات خصوصی بروند؛ بلکه این موضوع به شکل اختیاری باشد تا فارغین خود بین دولتی و خصوصی انتخاب نمایند تا ما به سوی یک علم محوری پیش برویم .
بعضی از موسسات تحصیلات عالی خصوصی نام دانشگاه را به خود می گیرند؛ معیار تبدیل اسم آنها چیست ؟
موسساتی که حایز نمرات خوبی بودند به نام دانشگاه ارتقاء پیدا می کنند؛ در یک هفته اخیر موسسه دعوت به دانشگاه ارتقاء پیدا کرد و هم چنین موسسات دیگری هستند که اسنادشان طی مراحل می شود و هم چنین برای بعضی از موسسات، در حال بسترسازی هستیم که برنامه فوق لیسانس نیز طی مراحل گردد و این حق آنها می باشد. زیرا کارنامه خوبی را ارایه کرده اند و این موضوع نیز زمینه رقابت مثبت را فراهم می کند؛ به این ترتیب، موسساتی که عملکردشان ضعیف بوده؛‌ خود را به سطح خوب بودن یا قناعت بخش ارتقاء می دهند .
باید گفت که وزارت تحصیلات عالی افغانستان اجازه نمی دهد که با ارزش های علمی بازی شود و یا ازمحیط های علمی استفاده ابزاری صورت گیرد .
مهمترین نقدی که بر کارکرد وزارت تحصیلات عالی دارید؛ چیست ؟
باید گفت که هر سیستم تحصیلی سه معیاردارد که آن، مسئولین، استادان و دانشجویان می باشد؛ ما زمانی می توانیم از یک سیستم پویا صحبت کنیم که رابطه منطقی میان این سه محور وجود داشته باشد و هم چنین هرکدام از این محورها حقوق و مسئولیت هایی را دارند که باید به دور از مسایل سلیقه ای آن را انجام دهند؛‌ احتمالا باید کوتاهی هایی از سوی وزارت وجود داشته باشد؛‌ اما باید گفت که بخش خصوصی در تحصیلات عالی یک تجربه جدید بوده و عزم ما برای آوردن اصلاحات بسیار جدی می باشد.
تشکر می کنیم از شما آقای مسعود ترشت وال رییس بخش موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی و به امید موفقیت روزافزون تان .


خبر | جمعه 4 اسفند 1391 ساعت 8:53 نام منبع: خبرگزاری جمهور


تازه ها
درگذشت مجری تلویزیون در سانحه رانندگی
آنچه جرم گوش درباره سلامت شما می‌گوید
جزئیات حقوق کارکنان در سال 97/ افزایش 5 درصدی حقوق
تصاویر کمتر دیده شده ازحضور رهبر انقلاب در جبهه‌های حق علیه باطل
شگفت انگیزترین شیوه درمانی برای آنها که از آمپول می‌ترسند
واکنش کاربران به باخت سنگین پرسپولیس مقابل الهلال +تصاویر
بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا/اولویت واکسیناسیون با چه کسانی است؟
ویدیویی دیدنی از نحوه تولید عسل تقلبی در کشور
10 پیشنهاد به پدر و مادرهایی که فرزند دانش آموز دارند
قمه‌زنی در ماه محرم و روز عاشورا چه حکمی دارد؟
واژگونی اتوبوس گردشگران اصفهانی در گردنه حیران + تصاویر
کارهای ممنوع پس از غذا!
سهراب مرادی رکورد شکست و طلا گرفت
۴ کار مهمی که افراد موفق در ۱۵ دقیقه پایانی روز کاری شان انجام میدهند
نحوه رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی/شرایط سختگیرانه برای بلامحل‌ها
جشن و پایکوبی سعودی‌ها همزمان با آغاز ماه محرم! + فیلم
اسامی ۲۵ بازیگر زن برتر قرن ۲۱/ لیلا حاتمی در فهرست قرار گرفت
متن رأی محرومیت و جریمه پرسپولیس و طارمی+ عکس
این گیاه دارویی سرطان را نابود می‌کند
جزئیات مواد غذایی مجاز و غیر مجاز در مدارس
پربیننده ها
بهترین روش برای سوزاندن چربی پهلوها و شکم!!
شماره تلفن های واحد و مراکز دانشگاه پیام نور
آغاز توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد آزاد از امروز
پاسخ به سوالات متداول دانشجویان جدید الورود و آشنایی با برخی از ضوابط دانشگاه پیام نور
10 ماده معجزه گر در لاغری
آدرس و رایانامه مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور
نحوه محاسبه نمره امتحان در دانشگاه پیام نور
در سراسر کشور؛ واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی و کاردانی بدون کنکور دانشجو می پذیرند
پاسخ به سوالات متداول دانشجویان جدید الورود
مراحل لازم جهت انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور
  • نظر دهی
مرتبط